این واحد مدولار طراحی شده است تا به دور از واحد های دیگر نصب شود -از جمله مزایای این مدولار سرعت انتخاب سایت و ساخت و ساز شبکه و صرفه جویی در سرمایه گذاری می باشد. . این شامل یک واحد Baseband BBU و تعدادی از واحد های رادیویی از راه دور (RRUs) است که یک سلول قدرتمند را در چندین سایت ایجاد می کند.

DBS3900 می تواند از GSM-R و eLTE پشتیبانی کند. سیستم GSM-R می تواند به نرم افزار به eLTE   ارتقا یابد و نیازی به جایگزینی سخت افزار نیست. مصرف کم انرژی آن را می توان با انرژی سبز –  خورشیدی، نیروی باد، و بیوگاز به دست آورد.


This modular unit is designed to be installed far from other units — speeding site selection and network construction and saving investment in repeaters. It enables flexible coverage along railway lines, especially tunnels and bridges. It consists of a Baseband Unit (BBU) and a number of Remote Radio Units (RRUs), creating a single powerful cell over multiple sites

The DBS3900 can support both GSM-R and eLTE. The GSM-R system can be upgraded to eLTE for Railway by software — there’s no need to replace hardware. Its low power consumption makes it possible to be powered by green energy — solar power, wind power, and  biogas

Top