آرآریو   RRU 3702 

RRU

واحد رادیویی از راه دور است. یک یا چند RRU بخش فرکانس رادیویی (RF)  از یک ایستگاه پایه توزیع شده را تشکیل می دهد. RRU را می توان افقی یاعمودی نصب کرد. همچنین می تواند نزدیک به آنتن نصب شود تا طول فیدر را کاهش دهد و پوشش سیستم را بهبود بخشد. وظایف RRU  شامل  مدولاسیون و demodulate سیگنال های باند و سیگنال های RF، پردازش داده ها، تقویت قدرت و تشخیص امواج ایستاده می باشد.


 RRU is a remote radio unit. One or more RRU constitute the radio frequency (RF) part of a distributed base station. RRU can be installed on a pole, wall, or stand. It can also be installed close to antennas to shorten the feeder length, reduce feeder loss, and improve system coverage. RRU provide the functions such as modulate and demodulate baseband signals and RF signals, process data, amplify power and detect standing waves